Odorclean nemalonius kvapus šalinantis sanitarinių patalpų ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Odorclean

NAUDOJIMO SRITIS:
„Odorclean“ yra bendros paskirties valymo priemonė, kuri valo ir šalina nemalonius kvapus. „Odorclean“ – speciali priemonė, skirta valyti tas vietas, kuriose kvapai kelia problemų, pavyzdžiui, mėsos ir žuvies perdirbimo vietas, nuotekų valymo stotis, šiukšlių saugyklas, atliekų indus, kriaukles, tualeto
kambarius ir pan.


YPATYBĖS:
„Odorclean“ šalina riebalus ir reguliariai naudojant padeda išvengti vamzdžių užsikimšimo. Priemonė tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius. „Odorclean“ yra saugi ir biologiškai skaidoma priemonė.

PAKUOTĖ: 
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Plaunant rankiniu arba automatiniu būdu: 1–3 ml 1 l šilto vandens. Siekiant išvengti kanalizacijos užsikimšimo, reikia reguliariai pilti „Odorclean“ į kanalizacijos trapą.

SUDĖTIS:
Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5 %, katijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos 5–15 %, kvapioji medžiaga.

Darbinio skiedinio pH: 6,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali smarkiai pažeisti akis. Saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines. Dėvėti apsauginius akinius.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Saugoti, kad priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis. Labai toksiška vandens organizmams.


translation missing: lt-LT.general.search.loading