Carpex Profi - Kilimų ir tekstilės plovimo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Carpex Profi

NAUDOJIMO SRITIS:
Tinka visų tipų kilimams, tekstiliniams paviršiams, minkštų baldų ir automobilio sėdynių užvalkalams skalbti skalbimo mašinoje.

SAVYBĖS:
Bazinis, mažai putojantis, antistatinių savybių turintis ploviklis, kurio sudėtyje yra natūraliai skaidžių aktyviųjų paviršiaus medžiagų kartu su fosfatais, efektyviai pašalina nešvarumus ir dėmes nuo visų tipų kilimų ir tekstilės paviršių. Pašalina nemalonius kvapus.

PAKUOTĖ:
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

DOZAVIMAS:
Kilimus, priklausomai nuo esančių nešvarumų, skalbimo mašinoje skalbkite įpildami 10-100 ml/1 l (1-10% tirpalas) priemonės į drungną vandenį. Minkštų baldų ir automobilio sėdynių užvalkalus skalbkite įpildami 10-50 ml/1 l (1-5% tirpalas) priemonės į drungną vandenį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
ĮSIDĖMĖKITE! Prieš naudodami priemonę, patikrinkite medžiagos spalvos atsparumą ir suderinamumą su priemone. Nestatykite baldų į vietas, kol kilimas visiškai neišdžiuvo. Uždenkite baldų kojeles plastiku arba aliuminio folija (apsaugo nuo rūdžių ar dažytų paviršių pažeidimų). Kilimų valymas slėgine plovimo mašina tinka tik kiliminėms dangoms, kurios klijuojamos prie grindų vandeniui atspariais klijais. Prieš plovimą paviršiai turi būti išsiurbti. Dozuokite valymo priemonę tiesiai į kilimų plovimo mašinos vandens baką. Užpurškite plovimo tirpalo ant valomo paviršiaus, tuo pačiu metu valykite paviršių valymo mašina (vienu metu valykite ne didesnį kaip 40- 50 m2 plotą), leiskite medžiagai veikti apie 10 min. Neleiskite paviršiui išdžiūti. Nuplaukite ir nusausinkite apdorotą paviršių. Prireikus naudokite VE putų šalinimo priemonę.

SUDĖTIS:
mažiau nei 5% amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų; 5-15% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų; mažiau nei 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų; 5-15% fosfatų; konservantas (benzizotiazolinonas); kvapioji medžiaga

Darbinio skiedinio pH yra 9,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Sukelia stiprų akių sudirgimą. Gali sudirginti odą. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akių arba veido apsaugą. Priemonei patekus į akis, iškart gausiai plaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Naudodami priemonę užtikrinkite tinkamą patalpos vėdinimą.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Atsargiai


Pavojingumo frazės:
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės:
P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501: Talpos turinį sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo
Papildoma informacija:
EUH208: Sudėtyje yra BENZISOTHIAZOLINONE. Gali sukelti alerginę reakciją.

UFI: H880-T08T-K00D-A2YU

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Tuščios ir išskalautos polietileno pakuotės yra perdirbamos. Transportavimo pakuotė yra perdirbamas gofruotas kartonas ir polietileno plėvelė.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading