Chlorinex chloro tabletės – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

CHLORINEX 60

Chloro tabletės

Visuomenės sveikatos priežiūros ir maisto dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros, socialinės globos ir rūpybos, švietimo įstaigose, pirtyse, plaukymo baseinuose, maisto pramonės ir žemės ūkio įmonėse; krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštiems paviršiams, panaudotoms vienkartinėms medicininėms medicininėmis priemonėms nukenksminti; plaukymo baseinų vandeniui dezinfekuoti. Pasižymi plačiu fungicidiniu ir baktericidiniu efektu, naikina Gram teigiamas ir Gram neigiamas bakterijas, dezaktyvuoja virusus. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Naudojimas

  • 1.1 Kaip dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas), CHLORINEX 60 darbiniai tirpalai naudojami asmens sveikatos priežiūros įstaigose vandeniui atspariems paviršiams tame tarpe krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštiems paviršiams dezinfekuoti bei panaudotoms vienkartinėms medicininėms priemonėms nukenksminti; socialinės globos ir rūpybos, švietimo įstaigose, kirpyklose, grožio salonuose, pirtyse, plaukimo baseinuose ir kt. paviršiams bei plaukymo baseinų vandeniui dezinfekuoti.
  • 1.2 Kaip maisto srities dezinfekantas (4 produktų tipas) CHLORINEX 60 darbiniai tirpalai naudojami visuomeninio maitinimo ir maisto pramonės įmonėse paviršiams, naudojimo priemonėms, įrankiams, inventoriui dezinfekuoti.

 

Vienoje tabletėje yra 1,5 g aktyviojo chloro. Naudojami 20-30°C temperatūros šviežiai pagaminti darbiniai tirpalai. Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti ir nuplauti vandeniu. Chloro poveikiui atsparius patalpų paviršius (grindis, sienas ir kt.), inventorių ir įrankius dezinfekuoti šluostant 0,015 % aktyviojo chloro darbiniu tirpalu (vieną tabletė 10 l vandens). ekspozicijos laikas 30 min. Po ekspozicijos visus paviršius, gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu. Krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštus paviršius nukenksminti naudojant 1,0 % aktyviojo chloro darbinį tirpalą (20 tablečių 3 l vandens). Ekspozicijos laikas 30 min. Po ekspozicijos visus paviršius, gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu. Panaudotas vienkartines medicinines priemones nukenksminti jas pamerkiant į 0,25 % aktyviojo chloro darbinį tirpalą (5 tabletės 3 l vandens). Ekspozicijos laikas 60 min. Plaukymo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2005 ,,Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ reikalavimų. Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje 5-30°C

Nemaišyti su kitomis cheminėmis priemonėmis.

Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Veiklioji medžiaga natrio dichlorizocianuratas, CAS Nr. 2893-78-9, EB Nr. 220-767-7, aktyviojo chloro 75,0 %

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:


Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):


Pavojinga

Acute Tox. 4: H302 - Kenksminga prarijus

Aquatic Chronic 1: H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Eye Irrirt 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

Ox. Sol. 2: H272 - Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

STOT SE3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

Translation missing: lt-LT.general.search.loading