Desiklor stipri šarminė plovimo priemonė su chloru – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Desiklor

NAUDOJIMO SRITIS:
Balinantis valiklis su chloru, skirtas valyti sanitarines patalpas, taip pat maisto pramonės įmonių ir medicinos įstaigų patalpas. Paviršių ir ypatingų dėmių valymui medicinos įstaigose. Taip pat tinka balinti medinius paviršius. Naudojant laikytis saugumo reikalavimų! Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją.

YPATYBĖS:
Ypač efektyviai šalina nešvarumus. Reguliarus naudojimas apsaugo paviršius nuo patamsėjimo.


PAKUOTĖ: 
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Bendras paviršių valymas, ant kurių nėra matomų nešvarumų: 200 mg/l aktyviojo chloro: 10 ml 1 l vandens. Paviršiai šluostomi darbiniame tirpale sudrėkinta šluoste, palaikomi ir, jei reikia, nutrinami šepečiu. Kruopščiai nuplaunami ir išdžiovinami. Ypatingų dėmių (išskyrų) valymas: 500 mg/l: 25 ml 9,75 dl vandens arba 5000 mg/l: 2,5 dl 7,5 l vandens. Siekiant išvalyti ypatingas dėmes, iš pradžių išskyras reikia sugerti vienkartine servetėle, tada paviršių apdoroti 5000 mg/l tirpalu, šiek tiek palaukti ir nušluostyti. 5000 mg/l tirpalą galima užpilti tiesiai ant dėmės ir tada paviršių nuvalyti vienkartine servetėle.

SUDĖTIS:
Amfoterinių paviršinio aktyvumo medžiagų < 5 %, fosfatų < 5 %, natrio hipochlorito, aktyviojo chloro < 5 %.

Darbinio skiedinio pH: 11,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Nerekomenduojama naudoti karštose patalpose (virš 30 °C). Ruošiant darbinį tirpalą naudojamas vėsus vanduo. Netinka valyti paviršius iš lengvųjų metalų. Negalima naudoti kartu su rūgštinėmis medžiagomis. Koncentratas turi ėsdinamąjį poveikį. Saugotis, kad nesiliestų su oda, priemonės nepatektų į akis ir būtų neįkvėpta garų. Apsauginiai drabužiai, pirštinės, akių arba veido apsauga. Patekus į akis, plauti jas 15 minučių dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Aquatic Acute 1: H400 - Labai toksiška vandens organizmams
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akisPAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai. Saugoti, kad priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis.


Translation missing: lt-LT.general.search.loading