Deso - šarminis ploviklis su aktyviuoju chloru – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Deso

NAUDOJIMO SRITIS:
Vamzdynams, įrangai ir talpykloms vienu metu ir plauti, ir dezinfekuoti pieno, maisto pramonėje ir ūkiuose. Tinka apdoroti paviršiams iš nerūdijančiojo plieno, plastiko, stiklo, keramikos ir plauti vamzdynams rankomis ir mašinomis.

​YPATYBĖS:
Skystas šarminis mažai putojantis dezinfekuojamasis ploviklis, kurio dezinfekuojamasis komponentas yra aktyvusis chloras. Turi baktericidinį poveikį Gram+ ir Gram⎯ florai. Ištirtos bakterijos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Candida albicans.

PAKUOTĖ:
5, 10, 25 l plastikiniai kanistrai, 200 l statinės.

PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA:
0,5⎯2,5 % (50⎯250 ml / 10 l vandens) skiedinys.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Uždarajam plovimo ciklui: skalauti vamzdžius šiltu vandeniu. Plauti 0,5 % ploviklio skiediniu (50 ml 10 l vandens) 55⎯60 °С temperatūroje 15 minučių. Plauti mašina ir rankomis: užpilti 2,5 % ploviklio skiedinio ant paviršiaus. Veikimo laikas ⎯ 15 min. Ploviklio skiedinio temperatūra ⎯ 20⎯30 °С. Jei plaunama rankomis, vėliau mechaniškai nuvalyti paviršių šepečiu ir kruopščiai skalauti karštu vandeniu. Plaunant mašina skalauti paviršius suslėgtuoju karštu vandeniu. Pieno pramonėje ir ūkiuose naudoti DESO pakaitomis su HAKO. Pavyzdžiui, ryte pamelžus išplauti vamzdynus ir įrangą DESO ploviklio skiediniu, o vakare pamelžus – HAKO ploviklio skiediniu.

SUDĖTIS:
5⎯15 % natrio hidroksido, 15⎯30 % natrio hipochlorito, < 5 % fosfatų.
1 % skiedinio pH 12

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas turi ėsdinamąjį poveikį. Saugotis, kad nesiliestų su oda, kad priemonės nepatektų į akis. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens.

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai. Saugoti, kad priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

Aquatic Acute 1: H400 - Labai toksiška vandens organizmams

Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Met. Corr. 1: H290 - Gali ésdinti metalus

Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Translation missing: lt-LT.general.search.loading