Desomix šarminiai plovimo - dezinfekavimo milteliai – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Desomix

NAUDOJIMO SRITIS:
3 ir 4 TIPO BIOCIDAS. Šarminiai plovimo ir dezinfekavimo milteliai melžimo mašinoms, pieno aušintuvams, pieno linijoms ir maisto pramonės įrangai kasdien plauti.

​YPATYBĖS:
Lengvai skiedžiami, silpnai putojantys plovimo milteliai, kurie ir plauna, ir dezinfekuoja vienu metu. Veiksmingai šalina nešvarumus, baltymų ir riebalų likučius, nepažeisdami paviršiaus. Miltelių sudėtyje esantys komponentai skirti plauti drungname (30⎯40 °С) vandenyje, jie neleidžia susidaryti pieno akmeniui. Ištirtos bakterijos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Bacillus cereus, Candida albicans.

PAKUOTĖ:
1,8; 4; 8 kg plastikiniai kibirai, dozavimo šaukštas.

PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA:
Priklausomai nuo vandens kietumo:

0⎯10 °dH - 0,4⎯0,8 dl (30⎯60 g) 10 l vandens
10⎯20 °dH - 0,8⎯1 dl (60⎯80 g) 10 l vandens
daugiau nei 20 °dH - daugiau nei 1 dl (80 g) 10 l vandens

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Reikiamą kiekį ištirpinti 10 l vandens 60⎯80 °C temperatūros vandenyje. Cirkuliacija vamzdynuose ⎯ apie 10 minučių. Išskalauti. Geras rezultatas pasiekiamas ir plaunant drungnu (30⎯40 °С) vandeniu.

SUDĖTIS:
15⎯30 % natrio metasilikato, > 30 % natrio karbonato, > 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, 5⎯15 % fosfatų, < 5% organinio chloro junginio.

1 % skiedinio pH 12

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Sukelia rimtų odos nudegimų ir akių pažeidimų. Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. Toksiški vandens organizmams turint ilgalaikį poveikį. Susilietus su rūgštimis, išsiskiria nuodingų dujų. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie naudojami ir jei tai lengva padaryti. Toliau skalauti akis. PRARIJUS: kreiptis į TOKSIKOLOGIJOS CENTRĄ arba gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. ĮKVĖPUS: nukentėjusįjį išnešti į gryną orą ir leisti jam ramiai kvėpuoti patogioje padėtyje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Konteinerį laikyti sandariai uždarytą. Vengti įkvėpti dulkių. Laikyti užrakintą. Utilizuoti turinį / talpyklą patvirtintose atliekų utilizavimo stotyse.

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Neleisti patekti į aplinką. Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai. Saugoti, kad priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

STOT SE 3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

Translation missing: lt-LT.general.search.loading