DR Cip Acid rūgštinis ploviklis su azoto ir fosforo rūgšties mišiniu – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

DR CIP ACID

RŪGŠTUS PLAUNANTIS IR KALKIŲ NUOSĖDAS ŠALINANTIS PRODUKTAS
Tirpdo mineralines, kalkių ir pieno nuosėdas.
Plovimo metu neputoja
Negadina įrangos ir sandarinimo elementų.
Tinka automatiniam dozavimui.

NAUDOJIMO SRITIS:
Rūgštinis skystis su azoto ir fosforo rūgšties mišiniu, vamzdynų, mašinų ir įrengimų valymui uždarose sistemose.

​PAKUOTĖ:
Kanistras - 25 Kg; Statinė 250 kg;

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Praskiesti tekančiame vandenyje ir naudoti pagal:
CIP - (koncentracija - 0.5 - 0.8) / (temperatūra - 20 - 140 *C) / (laikas - 5 - 30 min)
*Koncentracija nurodyta I / 100 l tekančio vandens

Panaudojus paviršių ir naudotą įrangą nuskalauti geriamuoju vandeniu.
Rekomenduojamas tikslus produkto dozavimas, naudojant automatines dozavimo sistemas.

SUDĖTIS:
Azoto rūgštis≥ 30%, fosforo rūgštis 5-15%, nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos <5%

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Ženklinimo elementai:

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos:

Signalinis žodis: PAVOJINGA
H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H290 - Gali būti ėsdinanti metalams.
EUH071 – Ardo (ėsdina) kvėpavimo takus.
P102 – Saugoti nuo vaikų.
P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331 –PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 – PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą
nuplauti vandens čiurkšle/po dušu.
P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: Atsargiai kelias minutes plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu juos galima lengvai išimti.
P310 - Nedelsiant kreipkitės į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ
arba gydytoją

PAPILDOMA INFORMACIJA:
​Produktas skirtas profesionaliam naudojimui žemės ūkyje ir maisto pramonėje.
Produkte esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai skaidomas.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading