DR Cip Flux šarminis ploviklis su aktyviuoju chloru – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

DR CIP FLUX

ŠARMINĖ PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ
Tirpdo riebalus bei baltymus, panaikina spalvos pokyčius.
Skaido pieno riebalus ir baltymines nuosėdas
Plovimo metu neputoja.
Negadina įrangos ir sandarinimo elementų.
Tinka automatiniam dozavimui.

PASKIRTIS:
​Šarminis skystis su aktyviu chloru, skirtas pieno linijų, vamzdynų, šaldymo įrangos, talpų tunelinėse automatinėse plovyklose plovimui ir dezinfekavimui. Taip pat tinka mašinų ir įrengimų uždarose sistemose valymui ir dezinfekavimui bei sūrių gamyboje naudojama audeklų skalbimui.

​NAUDOJIMO BŪDAS:
Praskiesti tekančiame vandenyje ir naudoti pagal:
Purškimas - (koncentracija - 0.3 - 0.6) / (temperatūra - 40 - 65 *C)
CIP - (koncentracija - 0.5 - 0.8) / (temperatūra - 20 - 65 *C) / (laikas - 20 - 30 min.)
Skalbimas - (koncentracija - 2 - 4 ) / (temperatūra - 20 - 70 *C) / (laikas - 30 - 60 min.)
*Koncentracija nurodyta I / 100 l tekančio vandens

Panaudojus paviršių ir naudotą įrangą nuskalauti geriamuoju vandeniu.
Rekomenduojamas tikslus produkto dozavimas, naudojant automatines dozavimo sistemas

PAKUOTĖ:
Kanistras 24 Kg, statinė 240 Kg.

MIKROBIOLOGINIS POVEIKIS:
Baktericidinis poveikis > 0,2%, pagal: PN-EN 13697:2002
Fungicidinis poveikis> 0,1%, pagal: PN-EN 13697:2002

PAPILDOMA INFORMACIJA:
Produktas skirtas profesionaliam naudojimui žemės ūkyje ir maisto pramonėje.
Produkte esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai skaidomas.

SUDĖTIS:
Sudėtis: natrio hidroksidas 15-30%, silikatai, fosfonatai <5% aktyvioji medžiaga natrio hipochloritas 32-35g /100g

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Ženklinimo elementai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos:


SIGNALINIS ŽODIS: PAVOJINGA
H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H290: Gali ėsdinti metalus.
H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400: Labai toksiška vandens organizmams.
EUH031: Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.
Dėmesio! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P260: Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331: PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Atsargiai kelias minutes plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu juos galima lengvai išimti.
P310: Nedelsiant kreipkitės į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ
arba gydytoją
EUH210: Saugos duomenų lapas išduodamas paprašius.


Translation missing: lt-LT.general.search.loading