DR Phos P25 skystas rūgštinis ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

DR PHOS P25

RŪGŠTINIS PLAUNANTIS, NUOSĖDAS ŠALINANTIS, POLIRUOJANTIS PRODUKTAS PLOVIMUI PUTOMIS

  • Tirpdo ir šalina mineralines, kalkių ir pieno nuosėdas.
  • Poliruoja ir apsaugo paviršius iš rūgštims atsparaus plieno.
  • Negadina įrangos ir sandarinimo elementų.
  • Skirtas mobilioms ir centrinėms plovimo putomis sistemoms.


NAUDOJIMO SRITIS:
Skystas rūgštus produktas mašinų ir įrangos bei visų plaunamų, rūgštims atsparių paviršių plovimui, nukalkinimui ir blizginimui putomis.

​FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS:
Tankis, esant 20˚C, g/cm³ - 1.16 ± 0.05
produkto pH - (esant 1% koncentracijai) 3 ± 0.5
Putojimas - didelis
Užšalimo temperatūra - < -5˚C
Sandėliavimas - 5˚C - 35˚C

PAKUOTĖ:
Kanistras 24Kg; Statinė 240Kg;

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Praskiesti tekančiame vandenyje ir naudoti pagal:
Putos - (koncentracija 2 - 5) / (temperatūra 20 - 60 *C) / (laikas 5 - 20 min);
Rankomis - (koncentracija 2) / (temperatūra 20 - 40 *C) / (laikas 5 - 20 min);
*Koncentracija nurodyta I / 100 l tekančio vandens

Panaudojus paviršių ir naudotą įrangą nuskalaukite šaltu geriamuoju vandeniu.

SUDĖTIS:
fosforo rūgštis 15-30%, nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos 5-15%

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Ženklinimo elementai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos:


SIGNALINIS ŽODIS: PAVOJINGA
H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P260: Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius
drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331: PRARIJUS:
Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):
Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti
vandens čiurkšle/po dušu.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Atsargiai kelias minutes
plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu juos
galima lengvai išimti.
P310: Nedelsiant kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ
arba gydytoją.
EUH210: Saugos duomenų lapas išduodamas paprašius.

PAPILDOMA INFORMACIJA:
​Produktas skirtas profesionaliam naudojimui žemės ūkyje ir maisto pramonėje
Produkte esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai skaidomas. Nacionalinio higienos instituto pažymėjimas Nr.: HŻ/09964/02

Translation missing: lt-LT.general.search.loading