Drain Opener S96 - nutekamųjų vamzdžių valiklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Drain Opener S96

NAUDOJIMO SRITIS:
Tirpdo riebalus, maisto nuosėdas ir kitus kamščius kanalizacijoje ir nuotekų išleidimo vamzdžiuose.

YPATYBĖS:
Greitai ir efektyviai ištirpina riebalus, muilo nuosėdas ir maisto atliekas nutekamuosiuose vamzdžiuose. Pašalina nemalonius kvapus.

PAKUOTĖ:
1 l plastikinis butelis, 5 l plastikinis kanistras.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Įpilkite 200–300 ml skysčio į nutekamąjį vamzdį arba kriauklę. Leiskite produktui veikti 1–2 valandas, po to praplaukite nutekamąjį vamzdį šiltu vandeniu. Jei nutekamasis vamzdis vis dar užsikimšęs, palikite valiklį veikti per naktį. Kartu nenaudokite kitų cheminių medžiagų ar priedų. Venkite sąlyčio su aliumininiais
paviršiais.

SUDĖTIS:
Natrio hidroksidas 5–15 %, amfoterinė paviršinio aktyvumo medžiaga sudaro ne mažiau kaip 5 %

Produkto pH 14

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas sukelia sunkius nudegimus. Produktą laikykite rakinamoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite sąlyčio su akimis, oda ir drabužiais. Mūvėkite tinkamas pirštines ir naudokite akių arba veido apsaugos priemones. Koncentratui patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Met. Corr. 1: H290 - Gali ėsdinti metalus.
Skin Corr. 1: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Atsargumo frazės:
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
P405: Laikyti užrakintą.

Medžiagos, pagal kurias atliekamas klasifikavimas
SODIUM HYDROXIDE; 1-propanaminio, 3-amino-N- (karboksimetil) -N, N-dimetil-, N- (C8-18 (lyginį skaičių) ir C18 nesotusis acilo)
dariniai., Hidroksidai, cviterjonai

UFI: FC60-P032-U00G-SK5E

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė yra iš PE; švarią pakuotę galima perdirbti. Transportavimo pakuotę sudaro daugkartinio naudojimo gofruotasis kartonas ir polietileno plėvelė.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading