Fresh - gaivaus kvapo patalpų ploviklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Fresh

NAUDOJIMO SRITIS:
Fresh tinka kasdieniam visų vandeniui atsparių paviršių valymui tiek rankiniu, tiek mašininiu būdu. Taip pat tinka sanitarinių patalpų valymui.

SAVYBĖS:
Silpnai šarminė bendrojo valymo priemonė. Nuvalyti paviršiai spindi, o išvalyta patalpa gaiviai kvepia.

PAKUOTĖ:
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

DOZAVIMAS:
1-6 ml/1 l vandens priklausomai nuo nešvarumų intensyvumo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Nuvalyti paviršiai nušluostomi naudojimui paruoštame tirpale sudrėkinta valymo šluoste arba ant paviršiaus užtepamas plovimo tirpalas. Jeigu reikia, užpurškite tirpalą ant valomo paviršiaus ir palikite veikti kelias minutes. Paskui paviršių švariai nuvalykite/nušluostykite. Paviršių nuplauti nereikia.

SUDĖTIS:
5-15 % nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5 % amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5 % fosfatų, kvapioji medžiaga (d-Limonenas, citralas), konservantas (benzizotiazolinonas)

Naudojamo tirpalo pH 8,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas gali stipriai sudirginti akis. Venkite patekimo į akis; pavojaus atveju dėvėkite apsauginius akinius. Rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines. Jeigu priemonės patenka į akis, ne vėliau kaip per 15 minučių plaukite jas dideliu tekančio vandens kiekiu. Jei dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):

AtsargiaiPavojingumo frazės:
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės:
P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501: Talpos turinį sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo

Papildoma informacija:
EUH208: Sudėtyje yra BENZISOTHIAZOLINONE. Gali sukelti alerginę reakciją.

UFI: C3N0-N0HK-U00P-M6DR

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno. Panaudota ir švari pakuotė gali būti perdirbama. Transportavimo pakuotė yra perdirbamas gofruotas kartonas ir polietileno plėvelė.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading