Glue Off - klijų šalinimo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Glue off

NAUDOJIMO SRITIS:
Paruošta naudoti specializuota valymo priemonė, skirta šalinti klijų likučius nuo metalinių, stiklinių, PVC ir keraminių paviršių. Taip pat šalina tušinuko ir žymeklio pėdsakus.

YPATYBĖS:
​Sudėtyje yra organinių tirpiklių, dėl kurių valiklis efektyviai šalina etikečių ir lipnios juostos paliktus klijų likučius. Netinka naudoti paviršiams, turintiems sąlytį su maistu.

Nenaudoti dažytiems paviršiams!

PAKUOTĖ: 
500ml buteliukas su purkštuvu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Prieš naudojimą būtina patikrinti ar priemonė yra tinkama apdorojamam paviršiui.
Užpurkšti priemonę ant paviršiaus ir palikti veikti. Paviršių sausai nuvalyti audiniu arba popieriumi.

SUDĖTIS:
Propan-2-ol 5–15 %, d-Limonene 5–15 %, alifatinio angliavandenilio tirpiklio 15–30 %.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Lengvai užsiliepsnojantis skystis ir garai. Toksiški vandens organizmams turint ilgalaikį poveikį. Mirtina prarijus ir įkvėpus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Ilgalaikis arba daugkartinis poveikis gali pažeisti organus. Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Saugoti atokiau nuo
šilumos šaltinių, karštų paviršių, kibirkščių ir kitų užsiliepsnojimo šaltinių. Nerūkyti. Dėvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Praplauti dideliu kiekiu vandens. ĮKVĖPUS: nukentėjusįjį išnešti į gryną orą ir leisti jam ramiai kvėpuoti patogioje padėtyje. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie naudojami ir jei tai lengva padaryti. Toliau skalauti akis. GAISRO ATVEJU: gaisrui gesinti naudoti miltelinį gesintuvą ABC.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:Ženklinimo elementai:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Asp. Tox. 1: H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Flam. Liq. 2: H225 - Labai degūs skystis ir garai.
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą.
Skin Sens. 1: H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
STOT SE 3: H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
STOT SE 3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės:
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P301+P310: PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P370+P378: Gaisro atveju: Gesinimui naudoti ABC serijos gesintuvą.
P501: Talpos turinį sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo

Papildoma informacija:
Sudėtyje yra PINENE.

Medžiagos, pagal kurias atliekamas klasifikavimas
ISOPROPYL ALCOHOL; C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS; LIMONENE
UFI: 6Q90-E00J-S00S-KVVX

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

 

Translation missing: lt-LT.general.search.loading