Grill & Oven - pridegusių paviršių plovimo ir nuriebalinimo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Grill & Oven 

  • Tirpdo labai riebius nešvarumus ir valo pridegintas vietas.
  • Saugus lengviesiems metalams ir aliuminiui.
  • Neturi nemalonaus kvapo.
  • Nedirgina rankų odos.

 

TAIKYMAS:
Produktas labai riebių ir pridegusių plaunamų paviršių plovimui ir nuriebalinimui.
Tinka naudoti ant paviršių iš tokių medžiagų: rūgštims atsparus plienas, plastikai, PVC, organinis stiklas, akmuo, šlifuotas betonas.

NAUDOJIMO BŪDAS:
Produktas yra paruoštas naudojimui. Neskiestu produktu sudrėkinti valomą paviršių ir palaukti maždaug 1 - 2 minutes. Tada valyti drėgnu skudurėliu arba kempine. Jeigu nešvarumai yra labai sunkiai valomi, palikti vandeniu sudrėkintą produktą ant paviršiaus maždaug 1 - 2 valandoms. Po to paviršių nuskalauti šaltu tekančiu vandeniu.

PAKUOTĖ:
750 ml plastikiniai buteliai su purkštuvu, 5 l plastikiniai kanistrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA:
Produktas skirtas profesionaliam naudojimui. Produkte esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai skaidomas.

Gaminio pH 13

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Atsargiai

Pavojingumo frazės
H319 : Dirgina akis.

Atsargumo frazės
P102 : Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P260 : Neįkvėpti skysčio garų.
P280 : Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331: PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P305+P351+P338 : PATEKUS Į AKIS: Atsargiai kelias minutes plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu juos galima lengvai išimti.
P310: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
EUH210: Saugos duomenų lapas išduodamas paprašius.

*Elektroninėje parduotuvėje rodomos nuotraukos yra iliustracinės. Gaminys, jo komplektacija ar spalva gali skirtis nuo nuotraukoje parodytų prekių.


Translation missing: lt-LT.general.search.loading