Hapex - rūgštiniai plovimo milteliai, skirti naudoti maisto pramonėje – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Hapex

NAUDOJIMO SRITIS:
Rūgštiniai plovimo milteliai, skirti kasdieniam melžimo aparatų, vamzdynų plovimui, taip pat plauti pieno inventorių pieno ūkiuose ir maisto pramonės įrenginius..

YPATYBĖS:
Lengvai tirpstantys, mažai putojantys, rūgštiniai plovimo milteliai. Šalina nuosėdas ir fosilijas nuo rūgščiai atsparių paviršių. Veiksmingai valo nuo paviršių apnašas, pieno akmenis ir rūdis. Galima naudoti pakaitomis su šarminiu plovikliu.

PAKUOTĖ:
2 kg, 5 kg, 10 kg plastikiniai kibirai.

PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA:
Priklausomai nuo vandens kietumo

0⎯10 °dH - 0,4⎯0,6 dl (40⎯60 g) 10 l vandens
10⎯20 °dH - 0,6⎯0,8 dl (60⎯80 g) 10 l vandens
daugiau nei 20 °dH - daugiau nei 0,8 dl (80 g) 10 l vandens

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Plaunamus paviršius ir vamzdynus nuskalauti vandeniu. Reikiamą kiekį ištirpinti 10 l vandens 40⎯80 °С temperatūros vandenyje. Cirkuliacijos laikas vamzdyne yra apie 10 minučių. Nuplauti. Siekiant pašalinti rūdžių dėmes, miltelius reikia užpilti tiesiai ant drėgno paviršiaus. Nuplauti švariu vandeniu.

SUDĖTIS:
sulfamo rūgštis 95–98 %, fosfonatai < 5 %

1 % skiedinio pH 1,4

Naudojamo skiedinio рН 7

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Milteliai dirgina akis ir odą. Vengti sąlyčio su oda. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Atsargiai

Pavojingumo frazės:
Aquatic Chronic 3: H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą.
Atsargumo frazės:
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P501: Talpos turinį sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo

Medžiagos, pagal kurias atliekamas klasifikavimas
Sulphamidic rūgšties; ETIDRONIC ACID; fosforo rūgšties

UFI: YU50-M0XQ-000H-THP1

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai. Saugoti, kad priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading