Inox & Steel - nerūdijančio plieno valymo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Inox & Steel

NAUDOJIMO SRITIS:
Produktas visų plaunamų paviršių iš nerūdijančiojo plieno valymui ir poliravimui.

YPATYBĖS:
Pasižymi labai geromis valančiosiomis savybėmis. Sukuria apsauginę, vandeniui ir purvui atsparią dangą. Saugo nuo rankų pėdsakų. Suteikia ilgalaikį blizgesį.

PAKUOTĖ: 
750ml plastikinis buteliukas su purkštuvu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Produktas yra paruoštas naudojimui. Neskiestu produktu purkštuvu sudrėkinti paviršių, valyti sausu popieriniu rankšluosčiu arba audiniu. Tuomet poliruoti sausu audiniu be pūkelių tol, kol paviršius pradės blizgėti. Jei paviršius labai nešvarus, prieš šio produkto naudojimą, paviršių nuvalyti nuriebalinančia priemone.

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui. Produkte esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai skaidomas.

Produkto pH - 4.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojaus piktogramos:
Nėra.

Signalinis žodis: Nėra.

Pavojingumo frazės:
Nėra.

Atsargumo frazės:
P102 : Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P262 : Saugokite, kad nepatektų į akis, ant odos arba drabužių.
P301+P330+P331 : PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P305+P351+P338 : PATEKUS Į AKIS: Atsargiai kelias minutes plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu juos galima lengvai išimti.
P314 : Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją.
EUH210 : Saugos duomenų lapas išduodamas paprašius.

Papildoma informacija

Sudėtyje yra acto rūgšties 80% (CAS Nr.: 64-19-7)
Ploviklių sudėtis atitinka Reglamentą Nr. 648/2004 /EB.
Propan 2-olis < 5% Nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, vandeninė polidimetilsiloksanų emulsija <5%

 

Translation missing: lt-LT.general.search.loading