K-Expert 17 DishFoam - indų plovimo putos – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

K-Expert 17 DishFoam

NAUDOJIMO SRITIS:
Indų plovimas rankomis.

SAVYBĖS:
Sudėtyje yra biologiškai skaidžių paviršinio aktyvumo medžiagų, kurios efektyviai pašalina riebalus ir kitus nešvarumus. Suteikia blizgesio stikliniams ir kitiems virtuvėje naudojamiems indams. Nedžiovina rankų odos. Ploviklis yra gaivaus citrinų kvapo.

PAKUOTĖ:
300ml plastikinis butelis su dozatoriumi, 3L plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
1-2 kartus paspauskite dozatorių ir užlašinkite priemonės ant šepetėlio ar kempinės. Išplaukite indus įprastu būdu. Išskalaukite švariu vandeniu.

SUDĖTIS:
<5 % anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5 % nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, konservantas (benzizotiazolinonas), kvapioji medžiaga (citralas, limonenas).

Gaminio pH 7

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Naudojant nuolat, rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines. Venkti patekimo į akis. Jeigu priemonės patenka į akis, plaukite jas dideliu tekančio vandens kiekiu.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Atsargiai


Pavojingumo frazės:
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės:
P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501: Talpos turinį sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo

UFI: 5MK3-609S-C007-S3KH

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Pakuotė pagaminta iš polietileno. Panaudota ir švari pakuotė gali būti perdirbama. Transportavimo pakuotė yra perdirbama polietileno plėvelė ir gofruotas kartonas.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading