Kahhel - rūgštinis ploviklis kalkių ir cemento likučiams šalinti – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Kahhel 

NAUDOJIMO SRITIS:
Ypač pašalinimui nepasiduodančioms nuosėdoms nuo keraminių plytelių nuvalyti; cemento žymėms šalinti nuo plokščių tiek viduje, tiek lauke (fasadai).

YPATYBĖS:
„Kahhel“ yra efektyvus rūgštinis ploviklis, pašalinantis nuo keraminių plytelių cemento ir kalkių likučius, montavimo mišinių ir siūlių užpildų likučius, taip pat rūdžių ir kalkakmenio nuosėdas. Tinkama priemonė statybiniams nešvarumams pašalinti nuo plytelių, kriauklių, vonių, nerūdijančio plieno. Pašalina kalkių „dėmes“ nuo neglazūruotų plytelių, betono, gipso, plytų sienų. Poveikis pagrįstas produkte esančiomis organinėmis rūgštimis, kurios yra ne mažiau veiksmingos nei stiprios neorganinės rūgštys, pvz., druskos rūgštis, tačiau paviršiaus pažeidimo rizika yra mažesnė. ATSARGIAI! „Kahhel“ negalima naudoti marmurui ar dolomitui valyti! Prieš naudodami priemonę įsitikinkite, kad paviršius atsparus rūgštims. Nepalikite priemonės ant paviršiaus ilgiau nei rekomenduojama instrukcijoje! „Kahhel“ sąlytis su metalu gali sukelti koroziją.

PAKUOTĖ:
1 l plastikiniai buteliai, 5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Prieš naudodami produktą sudrėkinkite akytus paviršius. Priemonę ant paviršiaus užtepkite šepetėliu ir kempine. Palikite 5 minutėms, nuvalykite šepetėliu ar kempine, vėliau kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.

SUDĖTIS:
Organinės rūgštys.

Gaminio pH < 1

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali sukelti stiprų akių ir odos dirginimą. Patekus į akis, reikia nedelsiant praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, reikia nuplauti vandeniu. Mūvėkite apsaugines pirštines ir būkite su akių ar veido apsauga.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Atsargiai


Pavojingumo frazės:
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą.
Atsargumo frazės:
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

UFI: HGA0-Y074-J007-HY4H

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima panaudoti dar kartą; gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading