K-Expert 15 Toilet Gel - Eco ekologiška unitazų valymo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

K-Expert 15 Toilet Gel Eco 


NAUDOJIMO SRITIS:
Skirtas kalkėms, rūdims ir šlapimo akmenims šalinti iš klozetų ir pisuarų, jiems valyti ir gaivinti.

SAVYBĖS:
Dėl savo sudėtyje esančių organinių rūgščių stiprus tualeto unitazo valiklis efektyviai pašalina kalkių nuosėdas, rūdis ir šlapimo akmenis. Valymo efektą palaikantys tensidai yra biologiškai skaidžios medžiagos. Dėl gelio konsistencijos jis gerai laikosi ant vertikalaus paviršiaus. Panaudojus valomąjį gelį, tualete liks malonus gaivus vandenyno kvapas.

PAKUOTĖ: 
750ml. plastikinis butelis su dozavimo kakleliu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Norėdami atidaryti buteliuką, paspauskite dangtelio šonus ir atsukite. Tolygiai užtepkite gelio po unitazo apvadu, kad būtų padengtas visas paviršius. Atsižvelgdami į nuosėdų storį, leiskite priemonei veikti nuo 5 iki 15 minučių, patrinkite šepetėliu, nuskalaukite.

SUDĖTIS:
Organinės rūgštys 5-15%, <5% nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, kvapioji medžiaga.


Produkto pH 1,5-2,0

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Sukelia stiprų akių sudirgimą. Kreipdamiesi į gydytoją, pasiimkite produkto pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Patekus į akis, keletą minučių kruopščiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei juos nešiojate ir tai lengva padaryti. Dar kartą praskalaukite. Jei akių dirginimas išlieka: kreipkitės į gydytoją.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
AtsargiaiPavojingumo frazės:
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės:
P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501: Talpos turinį sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno. Panaudota ir švari pakuotė gali būti perdirbama. Transportavimo pakuotė yra perdirbamas gofruotas kartonas ir polietileno plėvelė.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading