Meta - Šarminis ploviklis, skirtas valyti aliuminio ir cinkuotus pavir – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Meta

NAUDOJIMO SRITIS:
Skirtas plauti slėgiu ir rankiniu būdu maisto pramonės aliuminio ir cinkuotus paviršius.

YPATYBĖS:
Dėl ypatingos sudėties nepažeidžia aliuminio ir cinkuotų paviršių. Labai putoja. Sudėtyje yra natūraliai irios paviršiaus aktyviosios medžiagos, kurios kartu su šarmais efektyviai šalina baltymus, riebalus ir kitus nešvarumus. Sudėtyje esantys kompleksiniai agentai užtikrina geras plovimo ypatybes net ir kietame vandenyje.

PAKUOTĖ:
10 l plastikiniai kanistrai.

PLOVIKLIO SKIENIO KONCENTRACIJA:
0,2–2,0 % (20–200 ml 10 l vandens)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Plauti 0,2–2,0 % plovimo tirpalu bent 50 °С temperatūroje. Tada paviršių nuplauti vandeniu. Plovimo tirpalo koncentracija priklauso nuo pirminės paviršiaus užteršimo stadijos.

SUDĖTIS:
natrio metasilikatas 15–30 %, anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų < 5 %, amfoterinių paviršinio aktyvumo medžiagų < 5 % EDTA < 5 %.

1 % skiedinio pH 12

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas turi ėsdinamąjį poveikį. Saugotis, kad nesiliestų su oda, priemonės nepatektų į akis ir būtų neįkvėpta garų. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis
medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Atsargumo frazės:
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones.
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

UFI: MP50-M0JW-D00H-GUGW

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading