Odorbrake - biotualetų priežiūros priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Odorbrake

NAUDOJIMO SRITIS:
"Odorbrake" tai biotualetų priežiūros priemonė skirta naudoti nešiojamiems tualetams, laivų, autobusų ir kitų tualetų priežiūrai.


YPATYBĖS:
"Odorbrake" padeda palaikyti nešiojamus tualetus švarius ir panaikina nemalonius kvapus

PAKUOTĖ: 
5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Įpilkite 80-100ml priemonės į 10L vandens (0.8-1%). Tirpalo naudojimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir atliekų rezervuaro ištuštinimo. Prieš naudodami atsargiai išvalykite tualeto talpą, likučiai gali įtakoti ploviklio poveikį.

SUDĖTIS:
<5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, konservantai, kvepalai (benzilo salicilatas, heksilo cinamaldehidas).


ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali smarkiai pažeisti akis. Saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto ir gėrimų. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines. Dėvėti apsauginius akinius.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Aquatic Chronic 2: H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Saugoti, kad priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis. Labai toksiška vandens organizmams.


Translation missing: lt-LT.general.search.loading