Odorbrake Direct biotualetų priežiūros priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Odorbrake Direct

NAUDOJIMO SRITIS:
"Odorbrake" tai biotualetų priežiūros priemonė skirta naudoti nešiojamiems tualetams, laivų, autobusų ir kitų tualetų priežiūrai.


YPATYBĖS:
"Odorbrake" padeda palaikyti nešiojamus tualetus švarius ir panaikina nemalonius kvapus

PAKUOTĖ: 
500ml plastikiniai buteliukai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Įpilkite 500ml priemonės į biotualeto bakelį. Tirpalo naudojimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir atliekų rezervuaro ištuštinimo. Prieš naudodami atsargiai išvalykite tualeto talpą, likučiai gali įtakoti ploviklio poveikį.

SUDĖTIS:
Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetilas, chloridai.


ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali smarkiai pažeisti akis. Sukelia odos dirginimą. Jei reikia medicininės konsultacijos, su savimi turėkite produkto talpyklą arba etiketę. Saugoti nuo vaikų. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/avėti apsauginę avalynę. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Saugoti, kad priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis. Labai toksiška vandens organizmams.


Translation missing: lt-LT.general.search.loading