Oksoon koncentruota dezinfekavimo priemonė skirta naudoti maisto pramo – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės
Oksoon

NAUDOJIMO SRITIS:
2 IR 4 TIPO BIOCIDAS. Dezinfekuoti inventoriui, talpoms, vamzdynams, pakuotėms, paviršiams ir patalpoms pieno, maisto pramonėje, fermose, viešojo maitinimo įstaigose ir visuomeninės paskirties vietose. OKSOON skirtas kietiems paviršiams, įrankiams, įrenginiams dezinfekuoti ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose; maisto pramonės ir gėrimų gamybos, laikymo, transportavimo, naudojimo vietose; viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties
objektuose (restoranuose, prekybos vietose, mokyklose, kirpyklose ir grožio salonuose ir kt.).

YPATYBĖS:
​OKSOON bekvapė biologiškai skylanti plataus naudojimo dezinfekavimo priemonė. Paviršių dezinfekantas OKSOON, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas. Dezinfekuotų paviršių nereikia nuskalauti, nes Oksoon savaime suyra. Taupo energiją, nes tirpalas gali būti ruošiamas su šaltu vandeniu. Efektyvus prieš Gram+ ir Gram- bakterijas, grybelius ir virusus. Atsargiai naudokite dažytiems paviršiams, netinka gumai.

PAKUOTĖ:
0,7 l plastikiniai buteliai, 4 ir 16 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
​Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti ir gerai nuskalauti vandeniu. Pagaminti vandeninį tirpalą ne aukštesnės nei +30C° temperatūros. Paviršius tirpalu galima padengti purškiant purkštuvu, drėkinant kempine, inventorių minėtais būdais arba merkiant į paruoštą tirpalą. Veikimo laikas:

  • 0.5%(50 ml-10 l šalto vandens) - veikimo laikas 30 min.
  • 1% (100ml-10 l šalto vandens) - veikimo laikas 10 min
  • SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas 1,5% (150ml-10l šalto vandens) - veikimo laikas 1 min


Valymas ir dezinfekavimas naudojant buteliuką su purkštuku. Buteliuką su paruoštu darbiniu tirpalu laikyti stačią ir purkšti ant apdorojamo paviršiaus pilnai jį sudrėkinant. Ekspozicijos laikas nurodytas lentelėje. Po ekspozicijos paviršių nusausinti vienkartine šluoste arba palikti nudžiūti.

Valymas ir dezinfekavimas naudojant tirpalą paruoštą kibire. Dezinfekuojamą paviršių valyti šluoste sudrėkinta darbiniame tirpale. Ekspozicijos laikas nurodytas lentelėje. Po ekspozicijos paviršių nusausinti vienkartine šluoste arba palikti
nudžiūti. Darbinį tirpalą pakeisti, kai jis tampa nešvarus arba ne rečiau kaip po 24 valandų.

Valymas ir dezinfekavimas naudojant vienkartines servetėles sudrėkintas paruoštu darbiniu tirpalu. Paruošti sausas vienkartines servetėles. Servetėles užpilti reikiamos koncentracijos darbiniu tirpalu. Paimti vieną servetėlę ir valyti
paviršių. Ekspozicijos laikas nurodytas lentelėje. Po ekspozicijos paviršių nusausinti vienkartine šluoste arba palikti nudžiūti. Nešvarią servetėlę pakeisti nauja. Jeigu keičiama valymo zona, visada naudoti švarią servetėlę. Paviršius kontaktuojančius su maistu po ekspozicijos gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu arba palikti išdžiūti.

SUDĖTIS:
35 % vandenilio peroksido.

1% tirpalo pH - 7

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti; PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją; Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą; Talpos turinį sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo. Laikyti iki +30°C, vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi gaminiai, kurie turi būti nurodyti šioje etiketėje Indekso Nr. 008-003-00-9 vandenilio peroksido ( %)

PiktogramaSignalinis žodis
- Pavojinga

Pavojingumo frazės
- H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
- H302 Kenksminga prarijus.
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

Prevencija
- P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
- P220 Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.
- P261 Stengtis neįkvėpti garų.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
- P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
- P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
- P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
- P280 Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba
- P301 + P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
- P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
- P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
- P330 Išskalauti burną.
- P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
- P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
- P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens purslus.

Sandėliavimas
- P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
- P405 Laikyti užrakintą.

Šalinimas
- P501 Turinį / konteinerį išmeskite vadovaudamiesi vietos ir nacionalinėmis taisyklėmis.


PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading