Plex U - stipriai užterštų paviršių valymo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Plex U

NAUDOJIMO SRITIS:
Skirta valyti stipriai riebaluotus ir įsisenėjusius nešvarumus nuo akmens, plastiko, metalo, dažytų ir lakuotų paviršių. Puikiai šalina gumos, degėsių pėdsakus, alyvos dėmes ir kitus sunkiai šalinamus nešvarumus nuo grindų ir kitų maisto pramonėje naudojamų paviršių. Gali nuplauti konvejerių alyvas ir tepalus. Skirta valyti techniką, remonto dirbtuvių grindis ir darbo įrankius. Naudojama plovimui rankiniu būdu ir slėginiu būdu, puikiai tinka grindų plovimo aparatams.

YPATYBĖS:
​Ploviklis yra be tirpiklio, jo sudėtyje yra biologiškai skaidomi augaliniai deriniai. Valo vandenyje tirpstančius ir netirpstančius nešvarumus, alyvos ir riebalų dėmes, kelio dervas ir druskas. Vandenyje tirpus koncentratas.

PAKUOTĖ: 
10L plastikinis kanistras.

PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA: 
Grindys ir paviršiai: 1:100 – 1:10, priklausomai nuo užteršimo laipsnio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Apdoroti paviršių plovikliu ir palikti veikti 5 minutes, tada nuplauti. Naudojant šepetį pagerinamas plovimo veiksmingumas. Neleisti priemonei išdžiūti ant paviršiaus!

SUDĖTIS:
Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų 5–15 %, katijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų < 5 %, fosfatų <5 %, silikatų < 5 %.

Darbinio skiedinio pH: 10,0

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Priemonė dirgina. Saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines. Saugoti, kad neužšaltų.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą.

Atsargumo frazės:
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Medžiagos, pagal kurias atliekamas klasifikavimas
Natrio metasilikatas pentahidrato; Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides

UFI: 5ND0-M0G2-600M-2GQ4

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

 

Translation missing: lt-LT.general.search.loading