Step Off - grindų vaško šalinimo priemonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Step Off

NAUDOJIMO SRITIS:
Vaško valiklis, skirtas vandeniui ir šarmui atspariai grindų dangai valyti, pavyzdžiui, PVC, guminei, akmens masės ir keraminėms plytelėms. Priemonė, kurios nereikia nuskalauti. Prieš naudodami išbandykite, ar priemonė dera su grindų dangos medžiaga. Netinka linoleumui, kamštinėms ir medinėms grindims.

YPATYBĖS:
„Step off“ – labai šarmingas vaško valiklis vandens pagrindu, greitai, paprastai ir lengvai nuvalantis vašką ir paviršiuje susikaupusį purvą. „Step off“ – modernus vaško valiklis, todėl valomų grindų nereikia nuplauti, pakanka drėgnai nušluostyti.

PAKUOTĖ: 
5 l plastikiniai kanistrai.

PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA: 
Nuvalo vašką nuo vandeniui ir šarmui atsparių grindų: dozavimas priklauso nuo valomo vaško kiekio ir kokybės: 100–200 ml 1 l vėsaus vandens. Naudojant didesnę dozę mechaninis apdorojimas mažesnis. Dozavimas plaunant grindis rankomis arba
kompleksine mašina: 10⎯20 ml 1 l vėsaus vandens.


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Vaško valymas: užtepti tirpalo ant paviršiaus ir leisti suveikti per 2⎯5 min. Tada paviršių nuvalyti grindų plovimo mašina arba kempine. NB! Neleisti paviršiui išdžiūti. Nuvalyti valiklio tirpalą ir vašką nuo grindų, likučius nuvalyti drėgna šluoste. Jei būtina, procedūrą pakartoti. Prieš vaškuojant grindis, reikia jas kruopščiai nuvalyti.

Grindų plovimas: 0,05⎯0,1 l / 5 l dirbant su kompleksine mašina arba plaunant rankomis. Tirpalo užtepti ant paviršiaus, leisti suveikti ir vandens siurbliu nuvalyti jį nuo grindų. Nebūtina trinti. Likučius nuvalykite drėgna šluoste.

SUDĖTIS:
Anijoninės paviršiuje aktyvios medžiagos < 5 %, aromatizatorius.

Darbinio skiedinio рН 13

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas turi ėsdinamąjį poveikį. Saugotis, kad nesiliestų su oda, kad priemonės nepatektų į akis. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Jei pateks ant odos, odą reikia nuplauti dideliu kiekiu vandens. Būtina apsaugoti kvėpavimo takus, jei išsiskiria garų arba aerozolio, naudoti respiratoių.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Acute Tox. 4: H302+H332 - Kenksminga prarijus arba įkvėpus.
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės:
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

UFI: 9740-00U5-6004-81KT

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima panaudoti dar kartą. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading