Step Off Super stipri šarminė priemonė skirta seno vaško šalinimui – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Step Off Super

NAUDOJIMO SRITIS:
Vaško šalinimo priemonė nuo vandeniui ir šarmui atsparių grindų dangų. Tinka sunkiai pašalinamam vaškui šalinti. Nenaudoti priemonės linoleumui.

YPATYBĖS:
Tinka sunkiai pašalinamam vaškui šalinti. Nenaudoti priemonės linoleumui.

PAKUOTĖ: 
5 l plastikiniai kanistrai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Pašalinti nuo grindų neprilipusį purvą. Užpilti skiedinio ant paviršiaus ir palikti 2⎯10 minučių. Apdoroti paviršių grindų poliravimo įrenginiu ir pašalinti skiedinį nuo paviršiaus orapūtės dulkių siurbliu. Paviršių nuplauti vandeniu ir leisti jam gerai išdžiūti prieš vaškuojant.

Dozavimas priklauso nuo šalinamo vaško kiekio ir kokybės: nuo 1:10 (100 ml/1 l šalto vandens) iki 1:6 (160 ml/1 l šalto vandens).

SUDĖTIS:
< 5 % anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.

Darbinio skiedinio рН 13

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali sukelti metalų koroziją. Kenksminga praryti. Sukelia rimtų odos nudegimų ir akių pažeidimų. Gali dirginti kvėpavimo takus. Dėvėti apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių / veido apsaugą. PRARIJUS: skalauti burną. NESUKELTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusirengti visus užterštus drabužius, plauti odą vandeniu / nusiprausti po dušu. ĮKVĖPUS: nukentėjusįjį išnešti į gryną orą ir leisti jam ramiai kvėpuoti patogioje padėtyje. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie naudojami ir jei tai lengva padaryti. Toliau skalauti akis.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Met. Corr. 1: H290 - Gali ésdinti metalus
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
STOT SE 3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading