TORPA Kanalizacijos vamzdžių valymo granulės – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama kanalizacijos teršalams šalinti.

YPATYBĖS:
Veiksmingai naikina riebalus, muilo ir maisto likučius. Dezinfekuoja ir pašalina nemalonius kvapus iš kanalizacijos sistemos.

PAKUOTĖ: 
0,5 l plastikiniai buteliai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Į kanalizacijos sistemą berti 50 g priemonės pakaitomis su karštu vandeniu. Palikti veikti maždaug 1 valandą, tada nuplauti dideliu kiekiu karšto vandens. Prireikus pakartoti. Nenaudoti kartu su kitais chemikalais arba priedais. Saugotis, kad priemonės nepatektų ant aliuminio paviršių.

SUDĖTIS:
> 30 % šarmo.

1 % skiedinio рН 13,5

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Turi stiprų ėsdinantį poveikį. Saugotis, kad nesiliestų su oda, priemonės nepatektų į akis ir ant drabužių. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines ir akių bei veido apsaugą. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir per 15 minučių kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Būtina apsaugoti kvėpavimo takus, jei išsiskiria garų arba aerozolio, naudoti respiratorių.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
PavojingaPavojingumo frazės:
Met. Corr. 1: H290 - Gali ésdinti metalus
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruoto kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading