Vahu Have - Stipriai rūgštus ploviklis, skirtas naudoti maisto pramonė – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Vahu Have

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojamas maisto pramonėje šalinti suakmenėjusias nuosėdas ir kitus nešvarumus nuo nerūdijančiojo plieno, plastikinių, keraminių ir stiklinių paviršių plaunant putomis ir slėgiu.

YPATYBĖS:
Skystas, rūgštinis, stipriai putojantis ploviklis. VAHU-HAVE sudėtyje esančios biologiškai skaidomos paviršiaus aktyviosios medžiagos veiksmingai suskaido riebalinius ir baltyminius nešvarumus. Šalina rūdis ir kitas nuosėdas.

PAKUOTĖ:
10 l plastikiniai kanistrai.

PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA:
plovimas slėgiu: 1–2 % (100–200 ml 10 l vandens)
plovimas putomis: 2–3 % (200–300 ml 10 l vandens)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Plovimas slėgiu: 1–2 % plovimo tirpalu apdoroti paviršių. Veikimo laikas 3–5 min. Plovimo tirpalo temperatūra yra 50 °C. Po to paviršius turi būti nuplautas karštu (60 °C) vandeniu. Plovimas putomis: 2–3 % plovimo tirpalu apdoroti paviršių. Plovimo tirpalo temperatūra yra 40–50 °C. Veikimo laikas 5–10 min. Putų aparatą sureguliuoti taip, kad putos būtų standžios ir laikytųsi ant paviršiaus per visą veikimo laiką. Plovimo skiedinio koncentracija ir veikimo trukmė priklauso nuo pirminio paviršiaus užterštumo laipsnio.

SUDĖTIS:
ortofosforinės rūgšties 15–30 %, nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų < 5 %, fosfonatų < 5 %.

1 % skiedinio pH 2

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Koncentratas turi ėsdinamąjį poveikį. Saugotis, kad nesiliestų su oda, priemonės nepatektų į akis ir būtų neįkvėpta garų. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines. Jei kyla purslų pavojus, būtina dėvėti tvirtai priglundančius apsauginius akinius. Patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicinos pagalbos. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga

Pavojingumo frazės:
Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Atsargumo frazės:
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones.
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Medžiagos, pagal kurias atliekamas klasifikavimas
Fosforo rūgštis; N, N-dimethyltetradecylamine N-oksido

UFI: Y360-500V-X000-TJE7

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading