Vahu Leka - putos, skirtos plauti įrangą, paviršius ir grindis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Vahu Leka

NAUDOJIMO SRITIS:
Nerūdijančio plieno, keraminių paviršių, maisto pramonės įrangos ir grindų plovimas putomis, slėgiu ir rankomis. Netinka aliuminiams, cinkuotiems ir alavu padengtiems paviršiams.

YPATYBĖS:
Skystas stiprus šarminis ir itin putojantis ploviklis. VAHU-LEKA biologiškai skaidžios paviršinio aktyvumo medžiagos ypač aktyviai emulsuoja riebalus ir baltyminius nešvarumus. Sudėtyje yra daug kompleksinių medžiagų, kurios užtikrina gerus plovimo rezultatus net esant kietam vandeniui.

PAKUOTĖ:
10 l plastikiniai kanistrai.

VALYMO PRIEMONĖS KONCENTRACIJA:
Plaunant rankomis: 0,5...1% (50–100 ml 10 l vandens); naudojant slėgio plovimo įrangą: 1...2% (100–200 ml 10 l vandens); plaunant putomis: 2...3% (200–300 ml 10 l vandens).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Plaunant rankomis: 0,5...1% plovimo tirpalu padenkite paviršių ir palikite veikti 5–7 minutes. Valymo tirpalo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 40 °C. Tada nuvalykite paviršius šepetėliu ir nuplaukite karštu (60 °C) vandeniu.

Plaunant slėgiu: 1...2% plovimo tirpalu padenkite paviršių ir palikite veikti 5–10 minučių. Valymo tirpalo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 50 °C. Po to paviršius reikia nuplauti karštu (60 °C) tekančiu vandeniu.

Plaunant putomis: 2...3% plovimo tirpalu padenkite paviršių ir palikite veikti 5–15 minučių. Sureguliuokite putojimo įtaisą taip, kad putos būtų tankios ir išliktų ant paviršiaus per visą plovimo laiką. Valymo tirpalo temperatūra turi būti 40 °–50 °C. Pašalintus nešvarumus ir putas gausiai nuplauti karštu (60 °C) tekančiu vandeniu. Skalavimui rekomenduojama naudoti aukšto slėgio plovimo mašiną. Valymo tirpalo koncentracija ir plovimo laikas priklauso nuo plovimo dažnumo ir pradinio paviršiaus užterštumo.

SUDĖTIS:
Anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos 5-15%, natrio hidroksidas 5-15%, fosfatas <5%, EDTA <5%

1% tirpalo pH 12.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Gali smarkiai nudeginti odą ir pažeisti akis. Gali ėsdinti metalus. Dėvėkite apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akinius ir veido skydelį. PRIEMONEI PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius. Nuplaukite odą
vandeniu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes kruopščiai skalaukite vandeniu. Jeigu nešiojate kontaktinius lęšius, nedelsiant juos išsiimkite.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Met. Corr. 1: H290 - Gali ėsdinti metalus.
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Atsargumo frazės:
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones/apsauginę avalynę.
P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Medžiagos, pagal kurias atliekamas klasifikavimas
SODIUM HYDROXIDE; SODIUM LAURETH SULFATE

UFI: WAA0-X0UA-X008-68YD

PAKUOTĖ IR APLINKA:
Pakuotė yra pagaminta iš polietileno; išvalyta pakuotė yra dar kartą panaudojama; transportavimo pakuotė pagaminta iš perdirbamo gofruoto kartono ir polietileno plėvelės.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading