Vahu Lesu - stiprus šarminis putojantis ploviklis labai užterštiems ir – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Vahu Lesu

NAUDOJIMO SRITIS:
Maisto pramonėje riebalams, alyvai ir pridegusiems nešvarumams nuo nerūdijančiųjų rūkymo krosnių, grotelių, padėklų ir orkaičių paviršių šalinti. Netinka aliumininiams, cinkuotiems ir alavuotiems paviršiams valyti.

YPATYBĖS:
Skystas, labai šarminis, daug ir stabiliai putojantis ploviklis. VAHU-LESU sudėtyje esančios biologiškai skaidomos paviršiaus aktyviosios medžiagos veiksmingai emulsina riebalus, riebalinius, alyvinius, baltyminius ir kitus pridegusius nešvarumus. Sudėtyje esantys kompleksiniai agentai užtikrina geras plovimo ypatybes net ir kietame vandenyje.

PAKUOTĖ:
10 l plastikiniai kanistrai.

PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA:
3-8 % (220 - 580 ml 10 l vandens). Plovimo skiedinio koncentracija ir veikimo trukmė priklauso nuo to, kaip užterštas paviršius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Plovimo skiedinį ruošti mažiausiai 50⎯60 °C temperatūroje. Ant paviršiaus užpilti mažo slėgio generatoriumi. Veikimo laikas ⎯ 5⎯15 min. Neleisti plovimo skiediniui išdžiūti ant paviršiaus. Putas ir purvą nuplauti suslėgtuoju vandeniu.

SUDĖTIS:
> 30 % natrio hidroksido, < 5 % kalio hidroksido, < 5 % paviršinio aktyvumo medžiagų, < 5 % EDTA.

1 % skiedinio рН 13

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Sukelia rimtų odos nudegimų ir akių pažeidimų. Kenksminga praryti. Gali sukelti metalų koroziją. Dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akių ir veido apsaugą. PRARIJUS: skalauti burną. NESUKELTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusirengti visus užterštus drabužius, plauti odą vandeniu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie naudojami ir jei tai lengva padaryti. Toliau skalauti akis. Nedelsiant kreiptis į TOKSIKOLOGIJOS CENTRĄ arba gydytoją specialistą.


ŽENKLINIMO ELEMENTAI:
Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):
Pavojinga


Pavojingumo frazės:
Acute Tox. 4: H302 - Kenksminga prarijus.
Met. Corr. 1: H290 - Gali ėsdinti metalus.
Skin Corr. 1A: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Atsargumo frazės:
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugos priemones.
P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima
tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

PAKUOTĖ IR APLINKA:
​Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai.

Translation missing: lt-LT.general.search.loading