Yplon Lavatory Cleaner WC valiklis – E-Universta
Profesionalios valymo ir higienos priemonės

Efektyviai nuvalo įsisenėjusias nuosėdas, mineralines dėmes, kalkių ir kitas apnašas. Skirtas keraminių (apdailos) plytelių, kriauklių, tualetų plovimui. Užpilti priemonės į klozetą ir po jo kraštais, palaukti, pašveisti ir nuplauti.

ŽENKLINIMO ELEMENTAI:

Vadovaujantis EB reglamentas Nr 1272/2008 ir jo pakeitimų.
Pavojaus piktogramos:
GHS05Signalinis žodis :
PAVOJINGA
Produkto identifikatoriai: 017-002-01-X Druskos rūgštis
Pavojingumo frazės :
H290 Gali ėsdinti metalus
H314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

 

Translation missing: lt-LT.general.search.loading